Rodzaje zabezpieczenia kredytu

Udzielając kredyt bank chce odzyskać powierzoną klientowi kwotę łącznie z należną mu prowizją i odsetkami. Udzielanie kredytu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dla banku. Aby to ryzyko było, jak najmniejsze banki żądają zabezpieczenia kredytu. Jakie są rodzaje tych zabezpieczeń?

 

Wśród rodzajów zabezpieczeń kredytów wyróżniamy zabezpieczenia rzeczowe i osobiste. Poniżej przedstawimy rodzaje zabezpieczeń należące do obu tych kategorii.

 Zabezpieczenia rzeczowe

W przypadku zabezpieczeń rzeczowych bank może wybrać jedną z możliwości:

hipotekę;

przywłaszczenie na zabezpieczenie;

zastaw ogólny;

kaucję;

blokadę na posiadanym przez kredytobiorcę rachunku bankowym.

 Zabezpieczenia osobiste

Ustanawiając zabezpieczenia osobiste bank proponuje klientom:

przystąpienie do długu kredytowego przez osobę trzecią;

gwarancje bankowe;

poręczenie wekslowe;

przelew wierzytelności;

weksel in blanco.

Zabezpieczenie osobiste

Decydując się na kredyt, który zostanie zabezpieczony w postaci zabezpieczenia osobistego, każdy kredytobiorca powinien mieć świadomość, że za zaciągnięte wobec banku zobowiązanie finansowe odpowiada posiadanym w chwili otrzymania kredytu majątkiem osobistym. Co więcej, jeśli w trakcie obowiązywania umowy kredytowej jego osobisty majątek zostanie powiększony, to także tą częścią będzie odpowiadał za zaciągnięty kredyt.W zdecydowanej większości przypadków zabezpieczenie kredytu musi zostać ustanowione jeszcze zanim bank wypłaci nam pieniądze. Są jednak przypadki, że nawet raz ustanowione zabezpieczenie może ulec zmianie. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi, kiedy kredytobiorca ma trudności z terminowym spłacaniem rat kredytu. W takiej sytuacji bank ma prawo zażądać ustanowienia przez kredytobiorcę dodatkowego zabezpieczenia. Wszelkie ustanowione przez kredytobiorcę zabezpieczenia kredytu tracą swoją moc w chwili, kiedy zostanie przez niego wpłacona ostatnia rata kredytu. Ustanowienia zabezpieczenia kredytu banki wymagają zarówno od prywatnych kredytobiorców, jak również od firm. Forma zabezpieczenia w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju kredytu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz